Verslag 43e algemene ledenvergadering

Verslag 43e algemene ledenvergadering KBO Kaag en Braassem

19 april 2022 te Rijpwetering

OPENING DOOR DE “INTERIM” VOORZITTER

Ruud Stikkelbroeck heet alle aanwezigen van harte welkom en voegt er aan toe dat de vergadering het bestuur nog officieel moet kiezen .

INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

Bep Verdel leest een mooi gedicht voor om alle leden, die het afgelopen jaar gestorven zijn te herdenken.

Tevens is Bep Verdel aftredend secretaris en heeft zich niet verkiesbaar gesteld.
Ruud Stikkelbroeck dankt haar voor alle inzet en overhandigt haar een bloemetje en een enveloppe met inhoud.

JAARVERSLAGEN

Het 40e verslag wordt goedgekeurd .

FINANCIEEL JAARVERSLAG

Aad van Zoen en Gerard de Koning hebben de financiële jaarverslagen van 2020 en 2021 goed gekeurd.
De vergadering gaat akkoord .

BENOEMING NIEUWE LEDEN KASCOMMISSIE

Gerard de Koning en Joop van Velzen vormen de nieuwe kascommissie . Reserve zijn Tinie van Rijn en Fie Volwater.
Zij krijgen de goedkeuring van de vergadering.

BEGROTING 2022

De begroting wordt in zijn geheel met algemene stemmen goedgekeurd. De penningmeester voert een gezond financieel beleid.

Contributie blijft 22 Euro.

BESTUURSVERKIEZING

De heer Ruud Stikkelbroeck wordt met algemene stemmen tot voorzitter gekozen . Hij aanvaardt zijn functie met veel enthousiasme.

Mevrouw Anne Betty Bannenberg wordt gekozen als vice-voorzitter en de heer Tom Opdam als ledenadministrateur.

De functie van secretaris blijft nog vacant.

RONDVRAAG

Vragen over computerlessen.
De computer cursus in Rijpwetering is al volgeboekt .

Er vinden gesprekken plaats met het bedrijf Verdel om in de toekomst computer cursussen voor ouderen te organiseren in het nieuwe gebouw van Verdel in Roelofarendsveen.

Degenen, die geïnteresseerd zijn in computerlessen kunnen zich melden bij Ruud Stikkelbroeck of Marian van Veen

SLUITING

De penningmeester bedankt ieder voor zijn aanwezigheid.
Namens het bestuur biedt hij een kopje koffie of een borreltje aan om even na te praten.

De voorzitter reikt tot slot aan Toos van Klink, Jennifer, Albert Strijk en Gerard de Koning en Aad van Zoen( wordt thuisbezorgd) een bos bloemen uit, als dank voor hun inzet voor de KBO.