Agenda Algemene Ledenvergadering KBO 2024

Te houden op dinsdag 16 april 2024 om 10.00 uur
in Plein 13 te Rijpwetering

 1. Opening
 2. Gedicht en herdenken
 3. Ingekomen stukken en afmeldingen
 4. Vaststellen notulen vorige vergadering
 5. Vaststellen agenda
 6. Jaarstukken en begroting
 7. Benoeming kascommissie
 8. Aftredende bestuursleden
 9. Voorstellen en benoemen nieuwe bestuursleden
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Aansluitend 

Visie B&W over senioren in Kaag en Braassem
door Gerben van Duin

Notulen Algemene Ledenvergadering KBO
gehouden op dinsdag 18 april 2023 in Plein 13, Rijpwetering

Aanwezig: Ruud Stikkelbroeck (voorzitter), Jos van der Pouw Kraan (penningmeester) Marian van Veen (bestuurslid),  Agnes van Berkel (notuliste)

32 leden 

Punt 1: Opening door de voorzitter

De voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur en heet iedereen van harte welkom.

Punt 2: Ingekomen stukken en afmeldingen
Er zijn geen ingekomen stukken.
Jaques de Jong (bestuurslid) heeft zich afgemeld voor de vergadering i.v.m. ziekte.

Punt 3: Vaststellen notulen vorige vergadering
In de notulen van 19-04-22 staan onder benoeming kascommissie Gerard de Koning en Joop van Velzen. Dit moet zijn: Gerard de Koning en Joke van Rijn – van Velzen.
Verder geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd.

Punt 4: Vaststellen agenda
Er worden geen punten toegevoegd en de agenda wordt vastgesteld.
De notuliste achter de bestuurstafel is Agnes van Berkel, zij wordt in punt 8 van de vergadering voorgesteld voor de functie van secretaris.

Punt 5:  Aftredende bestuursleden
Jos van der Pouw – Kraan (penningmeester) heeft aangegeven nog 1 jaar te willen blijven als penningmeester, maar in 2024 wil hij afscheid nemen.
Er zijn inmiddels onderhandelingen gaande met een nieuwe kandidaat.

Punt 6: Jaarstukken en begroting
Iedereen heeft de financiële jaarstukken en begroting ontvangen van de penningmeester.
Jos geeft een korte toelichting en stelt voor m.i.v. 2024 de contributie te verhogen naar € 25,- p.p. per jaar.
Gerard de Koning en Joke van Rijn – van Velzen hebben de kascontrole uitgevoerd en zij verlenen de vergadering decharge voor de duidelijke en goed verzorgde uitvoering van de financiële boekhouding.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
De voorzitter bedankt Jos van der Pouw – Kraan voor het vele werk.

 Punt 7:  Benoeming kascommissie
Gerard de Koning is aftredend als kascommissielid, hij ontvangt bloemen en een bedankje voor zijn bijdrage.Naast Joke van Rijn – van Velzen zal Tiny van Rijn plaatsnemen in de kascommissie.


Punt 8: Voorstellen en benoemen secretaris
Het Bestuur stelt voor om Agnes van Berkel te benoemen als secretaris. Zij stelt zich kort even voor en onder luid applaus wordt zij aangenomen als secretaris van KBO.

Punt 9: Afscheid en bedanken
Ook het afgelopen jaar hebben wij helaas weer afscheid moeten nemen van een aantal leden van de vereniging. Met elkaar staan we hier even bij stil om hen te gedenken.

Punt 10: Rondvraag
Er komt een voorstel uit de zaal om de verslagen die in de zaal uitgereikt zijn in het vervolg in een groter lettertype af te drukken.
Deze tip nemen we mee naar volgend jaar.

Er komt een vraag uit de zaal over de terugloop van het aantal leden. 
Er is elk jaar een terugloop van leden door overlijden of opzeggingen doordat mensen niet meer aanwezig kunnen zijn vanwege geestelijke of  lichamelijke gebreken.
Om nieuwe leden aan te trekken zouden er meer activiteiten ontplooit moeten worden voor de “jongere” leden.
De voorzitter heeft hierover contact gehad met de beheerder van Googherweide om hier met elkaar over na te denken.
De clubjes die met elkaar wandelen en fietsen doen dit wekelijks met veel plezier.
Op 11 juni wordt er weer een borrel georganiseerd op zondagmiddag bij de Veense volkstuin.
Wij staan altijd open voor nieuwe ideeën, laat het ons weten dan gaan wij onderzoeken of deze activiteiten haalbaar zijn.

Punt 11: Sluiting
Om 11.04 uur sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt iedereen voor zijn of haar komst en bijdrage aan de vergadering.
Alle aanwezigen wordt nog iets te drinken aangeboden.

Aansluitend  geven 2 dames van de Rabobank een presentatie  over: Veilig bankieren!