Verslag van de algemene ledenvergadering

Verslag van de 40 Algemene Ledenvergadering KBO Kaag en Braassem op 16 april 2019 te Rijpwetering

 1. Opening door de voorzitter.

De voorzitter opent de 40 ste algemene vergadering en heet alle aanwezigen (53 leden incl. 6 bestuursleden) hartelijk welkom. Een jubileum. U heeft allen een sleutelhanger met lichtje ontvangen en vandaag iets lekkers bij de koffie. Verder neemt de voorzitter afscheid en bedankt alle vrijwilligers. Voor we verdergaan met de vergadering herdenkt hij nog de leden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn en in het bijzonder noemt hij Martien Biemans een van onze oud-bestuursleden.

 1. Ingekomen stukken en mededelingen.

Er zijn geen ingekomen stukken en/of mededelingen

 1. Notulen van de 39e algemene ledenvergadering van 17 april 2018

De notulen worden zonder op-en/of aanmerkingen goedgekeurd..

 1. Jaarverslagen

Alle verslagen worden besproken en goedgekeurd.

 1. Financieel jaarverslag 2018

De penningmeester licht een en ander toe. Op de rekening staat een bedrag van 

€ 33.643. Er wordt hard gewerkt aan de organisatie van een gezondheidsbeurs. We sluiten af met een klein bedrag in de min. Ook in de begroting was een klein verlies opgenomen. De kerstbrunch mocht wat extra kosten ivm het jubileum maar o.a. door een redelijk aantal afzeggingen (zieken) viel de opbrengst wat tegen. Maar Corine en Marian, bedankt voor de organisatie. 

Ten tijde van de jaarvergadering 2018 was nog niet bekend of de afdracht aan de KBO verhoogd zou worden (vraag van de heer Houdijk), maar het lijkt niet waarschijnlijk.

Event van Beek vraagt naar de ‘gouden handdruk’ voor vertrekkende bestuursleden. Die bedraagt € 25, per bestuursjaar. 

Het verslag wordt goedgekeurd.

 1. Verslag van de kascommissie

De kascommissie heeft de stukken gecontroleerd en in orde bevonden.

\mevrouw Bep Opdam-Kalker verteld dit namen de kascommissie. Zij is aftredend en ontvangt een mooi boeket voor haar werkzaamheden De kascommissie 2019 bestaat  uit de heren Aad van Zoen(2e jaar) en Gerard de Koning. Als reservelid meldt mevrouw Joke van Rijn-van Velzen zich.

 1. Begroting 2019 

Is al behandeld bij punt 5. 

 1. Pauze
 1. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar zijn de voorzitter en het lid met de ledenadministratie in het portefeuille. De overige bestuursleden geven aan herkiesbaar te zijn.

Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld, de vergadering gaat akkoord, dus het bestuur gaat door in zijn huidige samenstelling.

 1. Rondvraag

Mevrouw Vermij vraagt of wij bekend zijn met de vacaturekrant. Dit i.v.m. onze vacatures. Wij kennen hem.

Bep Opdam meldt dat ze het heel jammer vindt dat Marianne Strijk stopt. Ze hebben altijd heel prettig samengewerkt. Marianne doet een oproep voor een opvolger voor de ledenadministratie en bedankt iedereen die haar op welke manier dan ook, geholpen heeft.

Wim Opdam bedankt niet maar meldt wanneer het volgende Kbo blad verschijnt. Hij gaat door met zijn werkzaamheden daarvoor.

Jos van der Pouw Kraan meldt nog dat de heer Job Duivenvoorden 96 jaar wordt.

 1. Sluiting

De secretaris dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering.

Er is nog gelegenheid een drankje te nuttigen en mee te zingen met Wim Loos. Als verrassing is er een speciaal lied voor Theo van Rijn..