Agenda 43e jaarvergadering

1. Opening door de interim voorzitter

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Jaarverslagen (inclusief jaarverslag 40ste vergadering)

4.Financieel jaarverslag

5. Verslag kascommissie

Benoeming nieuw lid en reservelid kascommissie

6.Begroting 2022

7. Bestuursverkiezing: Voorstel: mevrouw Bannenberg vice-voorzitter, de heer Stikkelbroeck voorzitter. Aftredend en niet herkiesbaar Bep Verdel (secretaris). De overige leden zijn herkiesbaar)

Aanmelden als bestuurslid kan tot een kwartier voor aanvang bij de secretaris.

8. Rondvraag

9. Sluiting